Μεθοδολογία

Στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, όλα τα κράτη της δυτικής Ευρώπης έγιναν χώρες μετανάστευσης και μόνιμης εγκατάστασης. Λόγω διαφόρων συνθηκών – εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ χωρών, διαδικασιών οικονομικής ενσωμάτωσης και ελλείψεις αγοράς εργασίας στις χώρες υποδοχής – η μετανάστευση θα παραμείνει ένα σημαντικό ζήτημα σε αυτές, και σε ολοένα περισσότερες, ευρωπαϊκές χώρες. Η πραγματικότητα είναι ότι η μετανάστευση έχει γίνει ένα «φυσιολογικό» κομμάτι της ζωής στην Ευρώπη. Η επιλογή για τα Κράτη Μέλη που θέλουν να κινηθούν προς τα εμπρός δεν είναι αν θα σταματήσουν τη μετανάστευση, αλλά πώς να τη διοχετεύσουν προς όφελός της και να αναβαθμίσουν την ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής.

Η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει σημαντική στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρώπη. Σε μια εποχή γήρανσης του πληθυσμού, η συνεχής μετανάστευση ανθρώπων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Ενώ τα φυσιολογικά επίπεδα μεταναστευτικής ανάπτυξης είναι βιώσιμα και, μάλιστα, απαραίτητα για τη διατήρηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Ευρώπης στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, η επίτευξη των απαραίτητων επιπέδων πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης των μεταναστευτικών πληθυσμών είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με επιτυχία.

Οι κοινότητες μεταναστών είναι εξ ορισμού κινητικές και το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016) για την ενσωμάτωση της υπηκόων τρίτων χωρών αναγνωρίζει την ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Διαδίκτυο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Το ENTRADA έχει σκοπό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για μάθηση που υπάρχουν στις κοινότητες μεταναστών που συνοδεύονται με πλατφόρμες κινητής τεχνολογίας που είναι «πάντα αναμμένες – πάντα προσβάσιμες», ωστόσο, οι εταίροι πιστεύουν ότι το έργο θα πετύχει τους στόχους του μόνο αν παρέχονται ειδικά διαμορφωμένοι, διαδικτυακοί πόροι μάθησης. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην πρόκληση, όπως τα webquests, παρέχουν το τέλειο πλαίσιο για την ανάπτυξη καινοτόμων πόρων μάθησης που θα είναι ελκυστικοί και προσβάσιμοι για τους μετανάστες.