Για το έργο

Επισκόπηση

Το έργο ENTRADA, είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Εθνικής Μονάδας Movetia. Η εταιρική αυτή συνεργασία προσπαθεί να υποστηρίξει την κοινωνική, αλλά και κοινωνικό – οικονομική ένταξη των κοινοτήτων των μεταναστών χρησιμοποιώντας την εκμάθηση μέσω δοκιμασιών (using challenge-based learning).

Σκοπός

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παραγωγή νέων παιδαγωγικών πρακτικών που επηρεάζουν την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων για την ένταξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων στις νέες χώρες υποδοχής τους. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο ENTRADA στοχεύει να αναλύει το πώς η διαδικασία ένταξης των κοινοτήτων των μεταναστών, μπορεί να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μεθοδολογικών – διδακτικών πόρων. Η μέθοδος βασίζεται στην πρόκληση-based learning), η οποία σε ψηφιακή μορφή μέσω της χρήσης των web quests θα πρέπει να ξυπνήσει την περιέργεια για μάθηση και μπορεί να λάβει χώρα ως ανεξάρτητα και αυτόνομα όσο το δυνατόν. Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης επικεντρώνεται σε κεντρικά θέματα ένταξης, όπως οι γλωσσικές δεξιότητες, οι γνώσεις των πολιτών, η απασχολησιμότητα και η κοινωνική συμμετοχή.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το ENTRADA αναγνωρίζει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών. Το έργο ENTRADA προτείνει την ανάπτυξη και δοκιμή μιας σειράς διαδικτυακών, εκπαιδευτικών πόρων βασισμένων στην πρόκληση που είναι σχεδιασμένοι να αντιμετωπίζουν προσεκτικά επιλεγμένα θέματα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και να υποστηρίζουν την απόκτηση απαραίτητων βασικών δεξιοτήτων.

Το έργο ασχολείται με τρία θέματα:

  • Ενσωμάτωση των προσφύγων
  • Ένταξη – ισότητα
  • Προβλήματα των μεταναστών