Παραδοτέα

ΙΟ1 – Διαδικτυακοί Πόροι Ενσωμάτωσης Webquest

Οι Διαδικτυακοί Πόροι Ενσωμάτωσης Webquest – μια σειρά 36 webquests για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την υποστήριξη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης των μεταναστών

ΙΟ2 – Πρόγραμμα και Εγχειρίδιο Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης

Το Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης – μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης της εκπαίδευσης ενηλίκων και προσωπικού υποστήριξης μεταναστών

IO3 – Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Διαδικτυακή Πλατφόρμα – μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης σχεδιασμένη για ένα φάσμα σταθερών και κινητών συσκευών

ΙΟ4 – Έκθεση Πολιτικής

Έκθεση Πολιτικής – μια σειρά συστάσεων πολιτικής που δίνουν τροφή για προβληματισμό και βασίζονται στις εμπειρίες της κοινοπραξίας του ENTRADA και των εμπλεκόμενων μερών